reter

תנאי שימוש

שלום וברוכים הגולשים לאתר "העץ הנדיב . ריהוט  איכותי שיוצר אווירה

אולם, השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם.

עצם ההשתתפות במכירה המתבצעת באתר מהווה הודעה סופית ומוחלטת ובלתי חוזרת מצד הגולש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן.

 

תנאים והגבלות

 1. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה.
 2. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.
 3. .בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.
 4. רישומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות גלישה באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ופרטיהן.
 5. החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות פרסום התקנון המעודכן באתר.

 

הזכויות באתר

1.  מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לאתר "העץ הנדיב " בלבד.

2.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י בעלי האתר.

3.   סימני המסחר באתר הינם קניינם בעלי האתר בלבד או - במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים - קניינם של מפרסמים אלו.

 

אחריות החברה בנוגע לשירותים  השימוש והמוצרים באתר

1.המידע והמוצרים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות.

2.  בעלי האתר או/ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

3. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש במוצרי האתר.

4.   העץ הנדיב  עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות,

5.  קילקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומייםהמאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעת המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש מלהגיש הצעתו או לעדכנה.

6.   החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות, ההזמנות והרכישות בו.

7.      החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

 

שמירה על פרטיות

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של האתר. בעלי האתר לא יעבירו את פרטיך האישיים לצד שלישי .

בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.

בעלי האתר מקדישים משאבים אדירים ונוקטים אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

 

תהליך ההזמנה

כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי הדין.

 1. המחיר הקובע של המוצר הוא המחיר של המוצר המוצג באתר בעת ההזמנה לרכישה על ידי הלקוח.
 2. מיד עם ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ותינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
 3. במקרה בו בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג שירות החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי.

הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי המשתמש, או הגעה למחסני/משרדי החברה לטובת תשלום.

במקרה כאמור, ייחשב מועד אספקת המוצר רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג שירות החברה ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפנייה, תהא החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

אספקת והובלת המוצרים

 1. מועד אספקת מוצר ללקוח הנה בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה, אלא אם צויוו אחרת, “מועד אספקת המוצר ללקוח” משמעו- מועד זמינות המוצר לאיסוף הלקוח ממחסני החברה.

יצוין כי במקרה בו יש לספק חלקי חילוף לשם תיקון מוצר , מועד אספקת חלקי החילוף יהא אף     הוא עד  60 ימי עסקים נוספים.

 1. הודעה על זמינות המוצר במחסני החברה לשם איסוף על ידי הלקוח תינתן ללקוח בהודעה במייל ו/או בהודעת טקסט לנייד ו/או באמצעות הטלפון.
 2. איסוף המוצר באופן עצמאי על ידי הלקוח חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום הגעת ההזמנה. במקרה שהלקוח לא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט להלן לתקנון זה.
 3. מועדי זמינותם של המוצרים במחסני החברה , לפי העניין, לאיסוף הלקוח, כפי שאלה מצויינים בדף המכירה באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד).
 4. בעת מסירת המוצר ללקוח, רשאים החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
 5. מובהר כי זמן המשלוח ממחסני החברה המצויין בדף המכירה הינו זמן משלוח מוערך, וכן ייתכנו עיכובים עקב נסיבות ו/או גורמים שונים (כגון: “כח עליון”, מזג אוויר, חגי ומועדי ישראל, נסיבות בטחוניות,
 6. שביתות ו/או השבתות במשק, עיכובים במכס, וכד’), ועל כן במקרים כאלה החברה אינה ולא תהא אחראית לכל איחור /או עיכוב באספקת מוצרים, ו/או לכל נזק כספי או מכל סוג אחר ו/או הפסד כספי או מכל סוג אחר ו/או אובדן רווח מכל סוג, שייגרם ו/או עלול להיגרם ללקוח בשל כך.
 7. אספקת המוצר ומסירתו ללקוח תתבצע רק לגבי מוצר אשר שולם.
 8. החברה תעדכן  את עלות שירותי ההובלה וההרכבה של חברת ההובלות החיצונית לגבי כל מוצר בהתאם לאזור החלוקה גודל המשלוח , ומקום החלוקה .

מודגש ומובהר כי חברת ההובלות החיצונית ושירותיה ומחיר שירותיה המוצגים ליד המוצרים באתר החברה-   כולם בגדר המלצה בלבד, ואין הלקוח מחוייב כלל להתקשר עם חברת ההובלות החיצונית.

הלקוח רשאי להתקשר עם כל חברת הובלות כחפצו לשם הובלת והרכבת המוצר, ולרבות לאסוף את המוצר,             להובילו בכוחות עצמו, ולהרכיב את המוצר בכוחות עצמו , .אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר כתוצאה מהמשלוח עצמאי שלא נעשה דרך החברה  והוא על אחריות הלקוח עצמו.

 1. מובהר כי במידה והלקוח אכן התקשר עם חברת ההובלות החיצונית ובמקרה של אספקת מוצר לאיזור בעל גישה מוגבלת מבחינה בטחונית, חברת ההובלות החיצונית תהא רשאית להעמיד את המוצר ללקוח במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש.

כמו כן מובהר כי במקרה של “הובלה חריגה”, דהיינו הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות             מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים, ייתכן וחברת ההובלות החיצונית תגבה תשלום       נוסף, והכל בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 1. משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, דהיינו, הלקוח רשאי לבטל בכתב את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר בכפוף לסעיפים שלהלן.
 2. לפי סעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, זכות הביטול לא תחול, בין היתר, לגבי ריהוט שהורכב בבית הצרכן; וכן זכות הביטול לא תחול במקרה שהמוצר יוצר במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.
 3. בעסקת מכר מרחוק, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, אינם ניתנים לביטול מרגע ביצוע ההזמנה בהתאם לסעיף 14ג(ד)(4) לחוק להגנת הצרכן. “עסקת מכר מרחוק” – התקשרות בעסקה של מכר נכס, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
 4. מובהר ומודגש, כי בכל מקרה של הטרדה מתמשכת ו/או חוזרת של הלקוח לשווא ו/או לתכלית שאינה פגם במוצר יחוייב הלקוח בערך הכספי של זמן העבודה, החלפים, התיקונים ושירות בעלי המקצוע לגבי כל קריאת שירות. הלקוח מאשר ומסכים לתנאי זה.
 5. במקרה שהמוצר הוא מוצר מדף (מוצר במלאי) ולא היה פגום, והוחזר על ידי הלקוח, ייגבו מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לחוק, וכמו כן יושבו על ידי הלקוח לחברה ההוצאות אשר הוצאו על ידי החברה בגין אספקת המוצר ללקוח (כגון: הוצאות אחסנה ואשראי).
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:
 • אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, , כמות מלאי מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה זה תושב ללקוח התמורה ששילם בעד המוצר; ו/או-
 • אם יתברר לה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו.
 1. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בחוזה זה.
 2. החברה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
 • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
 • במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
 • בנסיבות כגון כוח עליון ו/או נסיבות שאינן תלויות או שאינן בשליטת החברה ו/או נסיבות שלא היו ידועות לחברה מבעוד מועד ו/או נסיבות שלא ניתן היה לצפות אותן;
 • בנסיבות של פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
 • אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
 1. הודעה על ביטול המכירה כאמור בסעיף 73 לעיל תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא”ל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר.

במקרה זה, תבוטל הזמנה, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, ולרבות לעניין של נזק ו/או הפסד, כספיים ו/או מכל סוג אחר.

 

אחריות למוצר

העץ הנדיב  שמה דגש על איכות חומרי הגלם איתם אנו עובדים, מייבאים ומייצרים. אנו מקפידים ככל האפשר לעבוד עם חומרי גלם איכותיים מחד ועם מחירים נוחים מאידך.

מרבית חומרי הגלם שאיתם אנו עובדים הם חומרי גלם טבעיים כגון – עצים גושניים, ראטאן אמית  , בדי כותנה טבעיים.

האחריות על מוצרינו הינה לשנה אחת מיום אספקת המוצרים. בתקופת האחריות, השרות והטיפול ניתנים לרוב ללא תשלום (במידה ואין מדובר בנזקים הנובעים משימוש) אך מעבר לתקופת האחריות השרות יהיה כרוך בתשלום אך תמיד יהיה מלווה ביחס אדיב ומקצועי.

תנאי האחריות

1.האחריות הנה לתקופה של שנה וכפופה לתנאים הבאים:

2. הפגם לא נגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה או מטיפול ע"י גורם לא מוסמך או מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו`.

3. השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של ולא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך .

4. לקונה יש טופס הזמנה קבלה / חשבונית .

5. הרהיט לא נקנה מתצוגת חנות או כמוצר סוג ב` או במסגרת מכירת עודפים.

6. פגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל.

7. במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד קלקולו או עד גילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי.

8. לעץ הנדיב הזכות לבחור בין תיקון להחלפת רהיט או חלק ממנו לבין החזר תשלום או החזר תשלום חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

9.  מוצרי רפידה: האחריות אינה כוללת את בדי הריפוד או כיסוי .

10.  בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה והחברה לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי אחריות שונים בתקנון זה, תחולנה, בנוסף, ההוראות  נוספות הבאות:

 1. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
 2. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שתמונות המוצרים בעמוד הפייסבוק של החברה או בקטלוג המוצרים של החברה או של היצרן או באתר האינטרנט של החברה נועדו להמחשה בלבד.

3.      ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים ו/או הבדלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל היות ומדובר בעת טבעי , עם שונות מעץ לעץ .

4.      בכפוף לדין, המוצר ניתן לשימוש כפי שהוא. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות הלקוח.

 1. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שבמקרה והוכיחה החברה כי מקור הקלקול במוצר הוא בנזק מכוון שגרם הלקוח, החברה תהא פטורה מביצוע תיקונים של כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות.

7.      כמו כן, רשאית החברה לדרוש תמורה מהלקוח בעד תיקון שביצעה במוצר לפי דרישת הלקוח, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיחה החברה, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: , כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;, זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין;, תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן או החברה.

שונות

 1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בראשון לציון.
 3. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 4. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

מעבר לתנאים  אנו מודים לכם שבחרתם להתעניין במוצרינו , מזמנים אותכם לאולם התצוגה לראות את טיב הסחורה והמוצרים , אנא צרו קשר בטלפון או דרך האתר  נסייע בכל שאלה או בעיה 

 

בברכה

צוות העץ הנדיב